Producenci

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach podaj swój adres e-mail:

                                                                                                       POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podczas korzystania ze strony internetowej www.wetzoo.pl oraz zakupów w naszym sklepie internetowym mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych (np. przy wypełnieniu formularza). Dane te są niezbędne, by Państwa zamówienie zostało zapisane w systemie i mogło zostać zrealizowane, wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia czy wysyłki newslettera.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie zbierane są dane tj. adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, itp.
Jeżeli zapisali się Państwo na newsletter wykorzystamy Państwa dane w celu wysyłki newslettera. Dane te mogą zostać przekazane firmie zewnętrznej, która zajmuje się wysyłką newslettera, w przypadku, jeśli będziemy korzystać z usług takiej firmy.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klienta, zbieraniu danych demograficznych, personalizacji newsletterów.
Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski nie udostępnia danych osobowych podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych, czy też ich dalszego przetwarzania.

Na podany przez Państwa, w momencie dokonywania transakcji zakupu, adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz informacje o statusie złożonego zamówienia. Jeżeli natomiast zapisali się Państwo na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową na wskazany przez Państwa adres.

Macie Państwo również prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera.1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem i uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w Aplikacji są Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski ul.Gen. Pułaskiego 23, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-127-47-57 REGON 014976374 zwane dalej „Administratorem" i będące jednocześnie Sprzedawcą.

2. Ochrona Danych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • - zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. W jakich celach wykorzystywane są Dane Osobowe

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego pośrednictwem wyłącznie Rezerwacji wybranych Produktów, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;

 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem, dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania wybranego produktu, jak również w razie potrzeby kontaktu w sprawie zamówienia;

 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. prezentowanie promocji (rabatów) dot. produktów przeznaczonych dla odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;

 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania promocji (rabatów), dot. produktów, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;

 6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;

 7. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

 8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 1. korzystających ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji:

  • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji;

  • Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

5. Dobrowolność podania Danych Osobowych i konsekwencje braku ich przekazania

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia,jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) i jego wysyłki, rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

6. Podstawa do przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Profilowanie Danych

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje.Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora).

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalność Aplikacji.

8. Przekazywanie Danych Osobowych innym podmiotom

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies.

9. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być przechowywane bezterminowo, w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

 2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

10. Przesyłanie informacji handlowych

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość, np. wiadomość e-mail.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu usługi newsletter.

Pliki Cookies

Korzystając z zakupów w sklepie www.wetzoo.pl w niektórych obszarach wykorzystujemy pliki cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego użytkownika, nie naruszają w żaden sposób Państwa prywatności.
Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych.


Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL. Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych firmy Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski ul. Gen. Pułaskiego 23 06-200 Maków Maz., są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie.

Sklep internetowy Shoper.pl